Zarząd główny Informacje Ważne adresy Oddziały PTN Sekcje PTN Historia PTN Artykuły Linki Pożegnania
 


Narodziny neurologii jako gałęzi medycyny, to koniec XIX i początek XX wieku. W jej tworzeniu niemały udział mają Polacy. Wymienić tu można takie nazwiska jak: Józef Babiński, Władysław Biegański, Józef Brudziński, Adolf Beck, Napoleon Cybulski, Edward Faltau, Ludwik M. Hirszfeld, Samuel Goldflam, Kazimierz Orzechowski, Jan Piltz, Maksymilian Rose, Władysław Sterling.
Próby powołania towarzystwa naukowego zrzeszającego polskich lekarzy zajmujących się neurologią były dość złożone zwłaszcza w końcowym okresie rozbiorów. I Wojna Światowa, trudne początki odrodzonego państwa polskiego, II Wojna Światowa, ogromne straty wojenne wśród polskich neurologów, ciężka sytuacja powojenna, okres stalinizmu nie stwarzały cieplarnianych warunków dla rozwoju neurologii i związanego z nią ruchu naukowego.
Polskie Towarzystwo Neurologiczne liczy obecnie bez mała 3000 członków. Warto spojrzeć wstecz i w sposób wybiórczy, ważniejszymi datami, prześledzić dość złożoną historię naszego Towarzystwa.
Niestety, materiały archiwalne PTN są niekompletne, co wynika głównie z czasów, w jakich Towarzystwo powstawało i później działało. Komplikowało to w oczywisty sposób sporządzenie niniejszego opracowania.


Aleksander Niewodniczy

 

Rok 1909- Warszawa. Pierwszy Zjazd Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich
Pierwsza próba integracji polskiego środowiska neuro-psychiatrycznego, niezwykle trudna z powodu podziału politycznego i terytorialnego powstałego w wyniku rozbiorów Polski. W Zjeździe wzięło udział 222 uczestników ze wszystkich zaborów. Prezesem prezydium Zjazdu był Józef Babiński.

 

Rok 1910- Warszawa. Wydano 1 numer Neurologii Polskiej czasopisma ukazującego się do dziś pod nazwą Neurologia i Neurochirurgia Polska
W Komitecie Redakcyjnym znajdują się m. in. J.Babiński, M. Biro, E. Flatau, S. Goldflam, K. Orzechowski, J. Pilc, W. Sterling. Czasopismo było czytane we wszystkich zaborach, kształtowało potrzebę powołania Towarzystwa Neurologicznego.

 

Rok 1912- Kraków. Drugi Zjazd Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich.

 

Rok 1921. Powstaje Warszawskie Towarzystwo Neurologiczne.

 

Rok 1922. Czasopismo Neurologia Polska staje się organem Warszawskiego Towarzystwa Neurologicznego

 

Rok 1925. Powstaje Krakowskie Towarzystwo Neurologiczne

 

Rok 1928. Podczas XIII Zjazdu Przyrodników i Lekarzy Polskich w Wilnie Sekcja Neurologiczna omawia potrzebę utworzenia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Głównym inicjatorem idei powołania Towarzystwa jest prof. Stanisław Władyczko.

 

14 wrzesień 1933 r. XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich- zebranie Sekcji Neurologicznej Zjazdu uznaje się za zebranie konstytuujące Polskie Towarzystwo Neurologiczne.
W protokole I Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego czytamy:" Polskie Towarzystwo Neurologiczne powstanie swe zawdzięcza XIV Zjazdowi Przyrodników i Lekarzy Polskich w Poznaniu. Sekcja Neurologiczna tego Zjazdu uznała się w dniu 14.09.1933r. za zebranie konstytuujące Polskie Towarzystwo Neurologiczne i dokonała wyboru delegatów do Komitetu Organizacyjnego. Do Komitetu weszli: prof. Borowiecki Stefan, dr Frenkiel Bronisław, prof. Halban Henryk, dr Mozołowski Stefan, prof. Orzechowski Kazimierz, prof. Pieńkowski Stefan, doc. Sterling Władysław i prof. Władyczko Stanisław. Komitet ten przekształcił się w Tymczasowy Zarząd, którego Prezydium stanowili:

  • Prezes: Prof. Orzechowski Kazimierz
  • Wiceprezes: Prof. Borowiecki Stefan
  • Sekretarz: dr Mozołowski Stefan
  • Skarbnik: doc. Sterling Władysław".

9 październik 1934 r. rejestracja pierwszego Statutu Towarzystwa

 

Rok 1937. Towarzystwo liczy 97 członków (Lwów - 35, Warszawa - 27, Łódź - 13, Kraków, Poznań i Wilno po 3 członków i 15 miejscowości po jednym członku).

 

Utworzono Oddziały w Warszawie, Łodzi i Lwowie.

 

W dniu 05.07.1937r. konstytuuje się Zarząd PTN w składzie: Prezes - prof. Borowiecki Stefan, wiceprezes - dr Mozołowski Stefan, sekretarz - dr Jarzymski Jerzy.

 

W dniu 08.09.1937r. umiera prof. Borowiecki i Zarząd wybrał przewodniczącym pułk. dr Mozołowskiego Stefana.
Czasopismo Neurologia Polska staje się organem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Do wybuchu wojny ukazały się 2 numery tego periodyku.

 

Wrzesień 1939r. Podczas bombardowań Warszawy uległ spaleniu w drukarni wraz z materiałami autorskimi III numer Neurologii Polskiej.

 

Październik 1939r. Hitlerowskie władze okupacyjne zawieszają działalność PTN i konfiskują mienie Towarzystwa. Akta Towarzystwa spłonęły w listopadzie 1944 r. wraz z mieszkaniem Sekretarza Zarządu Głównego doc. Adama Opalskiego.

 

27 wrzesień 1945r. W Warszawie odbywa się Walne Zgromadzenie PTN, na którym było obecnych 17 członków z Warszawy, Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi.
Wyłoniono tymczasowy Zarząd w składzie: prezes: Adam Opalski, vice-prezes Adam Kunicki, sekretarz Władysław Jakimowicz, skarbnik Janina Morawicka, członkowie: Jerzy Choróbski, Eufemiusz Herman, Władysław Chłopicki, Tadeusz Markiewicz, Zygmunt Kuligowski.

 

1 grudzień 1946r. W Warszawie odbywa się II Walne Zgromadzenie Członków PTN, przy obecności 25 członków, które dokooptowało w skład Zarządu Helenę Kistelską, Mieczysława Luzińskiego i Wacława Jeżewskiego.
Walne Zgromadzenie podkreśla, iż podczas wojny zginęło 3/4 ogólnej liczby neurologów polskich.

 

31 listopad 1947r. W Warszawie odbywa się III Walne Zgromadzenie Członków PTN przy obecności 67 członków. Wybrano nowy Zarząd :prezes - Adam Opalski, wiceprezes - Eugeniusz Brzezicki, sekretarz - Eufemiusz Herman, zastępca sekretarza - Helena Kistelska, skarbnik - Janina Morawiecka, członkowie: Jerzy Choróbski, Władysław Jakimowicz, Tadeusz Markiewicz, Adam Kunicki.

 

5-7 czerwiec 1949r. W Gdańsku odbywa się I Zjazd Neurologów Polskich.
Na liście członków towarzystwa znajduje się 127 osób.

 

21 maj 1950r. Odbywa się w Łodzi Walne Zebranie Członków PTN.

 

16 i 17 czerwiec 1951r. W Krakowie odbywa się Walne Zgromadzenie Członków PTN.

 

Rok 1952. W Warszawie odbywa się II Zjazd PTN.

 

30 lipiec 1951r. Wydano 1 numer czasopisma o nowej nazwie "Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska".
Czasopismo powstało z przekształconego organu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego "Neurologii Polskiej" i organu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego "Psychiatrii Polskiej".

 

27 lipiec 1953r. Komisja Neurologiczno-Psychiatryczna przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w dniu podejmuje uchwałę o połączeniu PTN i PTP.

 

30listopad- 01.grudzień1956 r. w Poznaniu odbywa się III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów
Prezesem zostaje prof. Edmund Wilczkowski a wiceprezesem Sekcji Neurologicznej prof. Anatol Dowżenko

 

Rok 1957 - następuje podział Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów na dwa odrębne towarzystwa - Polskie Towarzystwo Neurologów i Neurochirurgów oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

9 i 10 czerwiec 1957r. Podczas IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów i Psychiatrów w Gdańsku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów zostaje podjęta uchwała o ponownym rozdzieleniu Towarzystw.
Za uchwałą głosowało 165 członków, przeciw 31 członków, wstrzymało się od głosu 2 członków
Prezesem nowopowstałego Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów zostaje prof. Władysław Jakimowicz.

 

29 czerwiec 1957r. Powołanie przez Zarządy Główne PTNiNch i PTP Komisji Likwidacyjnej Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów.

 

9 maj 1958r. W Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów, na którym uchwalono statut Towarzystwa.

21 luty 1959r. Decyzja o rejestracji Statutu Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów.
Na liście założycieli "nowego" Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów znajduje się 21 nazwisk: E. Herman. A. Dowżenko, W. Stein, W. Jakimowicz, S. Grochmal, H. Powiertowski, J. Bromowicz, E. Brzezicki, A. Kunicki, O. Liszka, J. Horodyński, S. Żebrowski, Z. Kukulska, S. Stefanko, R. Sznajderowa, I. Hausmanowa-Petrusewicz, W. Makuch, J. Wisławska, H. Nielubowiczowa, J. Materlańska, S. Toczek.

 

24-26 wrzesień 1959r. W Krakowie odbywa się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów Polskich.
Prezesem zostaje prof. Eufemiusz Herman.

 

13maj1961r. Odbywa się Walne Zgromadzenie Członków PTNiN w Szczecinie. Prezesem zostaje prof. Eufemiusz Herman.

 

4-7 grudzień 1963r. W Łodzi odbywa się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów i Neurochirurgów Polskich.

 

6 grudzień 1963r. W Łodzi Walne Zgromadzenie Delegatów PTNNch. podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Prezesem PTN zostaje: prof. Wiktor Stein.

 

10-12 listopad 1966r. Odbywa się w Katowicach VII Zjazd PTN.
Prezesem zostaje prof. Eufemiusz Herman.

 

Styczeń 1967r. Ukazuje się pierwszy numer, ukazującego się do dziś czasopisma Neurologia i Neurochirurgia Polska, organu PTN i PTNch.
Kończy się narzucona fuzja z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym zubożająca możliwości publikacyjne obu towarzystw.

 

10-12 wrzesień 1970r. Odbywa się we Wrocławiu VIII Zjazd PTN.
Prezesem zostaje prof. Zygmunt Kuligowski.

 

20-22 czerwiec 1974r. Odbywa się w Lublinie IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje prof. dr hab. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz.

 

22-23 wrzesień 1977r. Odbywa się w Białystoku X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz.

 

19-20 czerwiec 1980r. Odbywa się w Bydgoszczy XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
Prezesem zostaje prof. Irenę Hausmanowa-Petrusewicz

 

13-15 wrzesień 1984r. odbywa się w Szczecinie XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje prof. Teofan Domżał.

 

28-30 maj 1987r. Odbywa się w Gdańsku XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje ponownie prof. Teofan Domżał.
Podczas Zjazdu pierwszy i ostatni raz wręczono odznaki "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Neurologicznego" - otrzymali je: prof. Zofia Majewska, prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, prof. Stanisława Falkiewiczowa, doc. Maria Filipowicz, prof. Zygmunt Kuligowski, dr med. Stanisław Horski-Horończyk.

 

4-6 kwiecień 1990r. Odbywa się w Warszawie XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje prof. Antoni Prusiński.

 

23-25 wrzesień 1993r. W Krakowie odbywa się XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje ponownie prof. Antoni Prusiński.

 

26-29 wrzesień 1996r. Odbywa się w Katowicach XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje prof.Anna Członkowska.

 

1-4 wrzesień 1999r. W Lublinie dobywa się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje prof. Zbigniew Stelmasiak Kierownik Kliniki Neurologii AM w Lublinie.

 

4-7 wrzesień 2002r. W Poznaniu dobywa się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Prezesem zostaje wybrany ponownie prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak.
Po zmianie Statutu, pierwszy raz wybrano Prezesa Elekta, którym zostaje prof. dr hab. med. Grzegorz Opala.góra | główna

 
 
Nowości wydawnicze
Młodzi neurolodzy
Janssen Cilag
Nota prawna Redakcja Napisz do nas
Młodzi neurolodzy Nota prawna Redakcja Napisz do nas Janssen-Cilag Powrót do strony głównej