Zarząd główny Informacje Ważne adresy Oddziały PTN Sekcje PTN Historia PTN Artykuły Linki Pożegnania
 


Władze

 • Walne Zgromadzenie Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński PTN
 • Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów Terenowych
 • Zarządy Oddziałów Terenowych
 • Komisje Rewizyjne Oddziałów Terenowych

Członkowie


PTN liczy 2800 członków zwyczajnych.
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski posiadający wykształcenie wyższe i pracujący w dziedzinie nauk neurologicznych.
Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub innego kraju w uznaniu jego zasług dla neurologii lub dla Towarzystwa.
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


Cele i zakres działalności


(wyciąg ze statutu PTN)

Celem Towarzystwa jest:

 • popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki
 • reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granica
 • rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności oraz wdrażanie ich do pracy naukowej
 • współudział w doszkalaniu lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 • prowadzi działalność wydawniczą
 • organizuje zjazdy i posiedzenia naukowe
 • organizuje konkursy na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe
 • współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, nadzorem specjalistycznym w zakresie neurologii współpracuje z PAN, towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz Izbami Lekarskimi
 • opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii


Czasopismo


Neurologia i Neurochirurgia Polska
(kontynuacja czasopisma "Neurologia Polska" wydawanego od 1910 roku)

Organ Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Dwumiesięcznik

Redaktor Naczelny - Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik


 

Przynależność PTN do Organizacji Międzynarodowych

 • World Federation of Neurology (Światowa Federacja Neurologów ) Delegat ZG PTN do WFN - Prezes ZG prof. dr hab. med. Zbigniew Stelamasiak
 • European Federation of Neurological Societies (Europejska Federacja Towarzystw Neurologicznych) Delegat ZG PTN do EFNS - prof. dr hab. med. Anna Członkowska

 

 

góra | główna 
Nowości wydawnicze
Młodzi neurolodzy
Janssen Cilag
Nota prawna Redakcja Napisz do nas
Młodzi neurolodzy Nota prawna Redakcja Napisz do nas Janssen-Cilag Powrót do strony głównej