Zarząd główny Informacje Ważne adresy Oddziały PTN Sekcje PTN Historia PTN Artykuły Linki Pożegnania
 STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

 

Rozdział I.

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia.

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Neurologiczne” w skrócie P.T.N., w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem.

 

§ 2.

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz Towarzystwa jest siedziba aktualnego Prezesa Zarządu Głównego.

 

§ 3.

 1. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach„ z dnia 7 kwietnia 1989 r.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4.

 1. Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe podlegające legalizacji przez właściwy terenowo organ administracji państwowej.
 2. Za zgodą Zarządu Głównego oddziały terenowe mogą uzyskać osobowość prawną

§ 5.

Towarzystwo ma prawo należeć do Lekarskich Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych.

 

§ 6.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

§ 7.

Towarzystwo używa pieczęci z napisem : Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Zarząd Główny” lub „Polskie Towarzystwo Neurologiczne Zarządu Oddziału................”

 

Rozdział II.

Cele i środki działania.

 

§ 8.

Celem Towarzystwa jest :

 1. popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki,
 2. reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granicą,
 3. rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności,
 4. współudział w doszkalaniu lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego,
 5. współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej,
 6. krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. wydaje własne czasopisma naukowe a także może prowadzić inną działalność wydawniczą w zakresie neurologii,
 2. organizuje zjazdy oraz posiedzenia naukowe,
 3. ogłasza konkursy na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe,
 4. współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, z nadzorem specjalistycznym w zakresie neurologii, Polską Akademią Nauk, Izbami Lekarskimi oraz z Towarzystwami naukowymi krajowymi
 5. nawiązuje i utrzymuje kontakty z zagranicznymi Towarzystwami naukowymi,
 6. opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii,
 7. prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu nerwowego,
 8. prowadzi działalność gospodarczą,
 9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. honorowych

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający wykształcenie wyższe i pracujący w dziedzinie nauk neurologicznych, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

 

§ 12.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.
 2. Uchwała Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 13.

 1. Członkiem Honorowym Towarzystwa może zostać obywatel polski lub innego kraju w uznaniu jego zasług dla neurologii lub dla Towarzystwa. Godność członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Członek Honorowy obywatelstwa polskiego posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek Honorowy, niebędący obywatelem polskim, nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek Honorowy nie opłaca składek członkowskich.

§ 14.

 1. Prezesem Honorowym Zarządu Głównego może być obywatel polski w uznaniu wybitnych zasług dla neurologii polskiej i światowej oraz dla Towarzystwa. Godność tę nadaje dożywotnio Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Prezes Honorowy Towarzystwa nie opłaca składek członkowskich.
 3. Prezes Honorowy ma prawo brać udział we wszystkich pracach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa, jego Sekcjach i Komisjach,
 2. brać udział w zjazdach naukowych i sympozjach organizowanych przez Towarzystwo, z zachowaniem zasad finansowych ustalonych przez organizatora a zatwierdzonych odpowiednio przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Towarzystwa,
 3. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

§ 16.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminów, uchwał władz Towarzystwa,
 2. przyczynianie się do realizacji celów Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składek,
 4. członkowie zwyczajni będący emerytami lub rencistami nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich,
 5. w sytuacjach uzasadnionych Zarząd Oddziału może zwolnić, okresowo lub na stałe członka Oddziału z płacenia składek, na podstawie umotywowanego wniosku zainteresowanego.

§ 17.

 1. Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu właściwego Oddziału w wypadku:
  1. śmierci członka,
  2. na własne żądanie członka zgłoszone na piśmie Zarządowi Oddziału,
  3. nie opłacanie składek przez 1 rok, mimo dwukrotnego pisemnego przypomnienia,
  4. wykluczenia z Towarzystwa na skutek skazania przez Sąd Powszechny na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  5. Wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego PTN.
 2. Członek skreślony z powodu nie opłacania składek może być przyjęty ponownie po uregulowaniu zaległych składek.

Rozdział IV.

Władze Towarzystwa.

 

§ 18.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 19.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Prezes Zarządu Głównego oraz Prezes Elekt mogą pełnić funkcję swoje tylko przez 1 kolejną kadencję
 3. Sprawowanie pozostałych funkcji w Prezydium Zarządu Głównego można pełnić tylko przez 2 kolejne kadencje.

§ 20.

Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

 

Rozdział V.

Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 21.

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa, ustalającą wytyczne jego pracy,
 2. Walne Zgromadzenia Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.

Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów powiadamiając pisemnie Zarządy Oddziałów Towarzystwa, co najmniej na 30 dni przed terminem i podając proponowany porządek obrad.

 

§ 23.

Do zadań Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 2. przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 3. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Prezesa Elekta, który będzie Prezesem Zarządu Głównego, przyszłej kadencji, 15 członków Zarządu Głównego, 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu Koleżeńskiego,
 6. zatwierdzenie regulaminów władz Towarzystwa,
 7. nadawanie godności Prezesa i Członka Honorowego,
 8. zgłaszanie propozycji dotyczących przyszłego zjazdu naukowego i jego tematyki,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich podziału między Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów,
 10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 11. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
 12. wytyczanie działalności finansowej Towarzystwa,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
 14. uchwalanie zmian statutu.

§ 24.

Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą:

 1. głosem stanowiącym Delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenie Oddziałów,
 2. z głosem doradczym :
  1. Prezes Honorowy Towarzystwa,
  2. Członkowie Honorowi,
  3. zaproszeni goście,
  4. inni członkowie Towarzystwa, nie będący delegatami.

§ 25

 1. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów następuje na podstawie klucza wyborczego ustanawianego każdorazowo przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności w pierwszym terminie połowy uprawnionych delegatów, w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

§ 26.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 3 Zarządów Oddziałów Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 30 dni od chwili podjęcia uchwały, bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. W nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział Delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.
 4. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów na 30 dni przed terminem, podając porządek obrad.

Rozdział VI.

Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 27.

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów,
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Elekta oraz 15 członków Zarządu Głównego,
 3. Prezesem Zarządu Głównego zostaje Prezes-elekt poprzedniej kadencji, z datą WZD kończącego tę kadencję,
 4. Jeżeli Prezes-elekt ustąpił z tej funkcji w okresie swojej kadencji lub funkcja jego ustała z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru Prezesa w odrębnym tajnym głosowaniu,
 5. W skład zarządu Głównego wchodzą z urzędu z głosem stanowiącym Honorowy Prezes, Prezes Elekt, ustępujący Prezes poprzedniej kadencji Zarządu,
 6. W skład zarządu Głównego wchodzi z urzędu z głosem stanowiącym również Redaktor Naczelny Neurologii i Neurochirurgii Polskiej,
 7. Zarząd Główny wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym: 2 wiceprezesów, 2 sekretarzy, skarbnika, którzy łącznie z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego,
 8. Kandydatury do nowego Zarządu mają prawo zgłaszać:
  1. ustępujący Zarząd Główny
  2. obecni na Walnym Zgromadzeniu Delegaci składając wniosek zgłoszenia, podpisany co najmniej przez 5 Delegatów
 9. W razie odejścia członka Zarządu w czasie kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu członka, który podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.

§ 28.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego ma następujące zadania:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 3. kierowanie organem prasowym Towarzystwa i powoływanie Redaktora Naczelnego oraz członków Komitetu Redakcyjnego organu Towarzystwa,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji i Komisji Problemowych Towarzystwa, zatwierdzenia ich regulaminów i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 5. współpracę z krajowymi oraz wojewódzkimi specjalistami z zakresu neurologii,
 6. ustalanie zasad udziału Towarzystwa w zjazdach naukowych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, propozycje składu delegacji Towarzystwa,
 7. zarządzaniem majątkiem i funduszami Towarzystwa i uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu Towarzystwa,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych i planów finansowych na okres następny,
 9. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 10. występowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów z wnioskami w sprawie nadania godności Członków Honorowych.

§ 29.

Prezes Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes:

 1. podpisują wraz ze skarbnikiem umowy, oświadczenia i inne akty, skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana stanu majątkowego,
 2. podpisują wraz z sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty Zarządu Głównego.

§ 30.

 1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się, co najmniej raz na 3 miesiące,
 2. Sekretarz Organizacyjny Zarządu Głównego powiadamia na piśmie o terminie i porządku dziennym posiedzeń Zarządu Głównego, wszystkich członków Zarządu i Zarządy Oddziałów w terminie 14 dni poprzedzających posiedzenie,
 3. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne, gdy bierze w nich udział, co najmniej połowa członków, w tej liczbie Prezes lub jeden z Wiceprezesów,.
 4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 5. Zarząd Główny ma prawo zaproszenia na swe posiedzenie innych członków Towarzystwa
 6. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym delegowani przedstawiciele Zarządów Oddziałów niemających swego przedstawiciela w Zarządzie Głównym

§ 31.

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym Prezesa, lub jednego z Wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział VII.

Główna Komisja Rewizyjna.

 

§ 32.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z i wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
 2. .Główna Komisja Rewizyjna powinna przynajmniej raz w roku dokonać kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 3. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów
 4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.
 5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i w posiedzeniach Prezydium Zarządu z głosem doradczym
 7. Funkcja przewodniczącego lub członka Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa zgodnie z § 17 statutu
 8. Po ustaniu funkcji jednej lub dwóch osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej na ich miejsce zostają dokooptowane osoby, które kandydowały na członków GKR podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia i uzyskały kolejną najwyższą liczbę głosów, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.
 9. Jeżeli ustanie funkcja wszystkich osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej należy dokonać nowego jej wyboru przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.
 10. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VIII.

Sąd Koleżeński.

 

§ 33.

 1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu, z co najmniej 10-cio letnim stażem przynależności do Towarzystwa.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw naruszania przez członków Statutu Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa, a także rozpatrywanie spraw wynikłych między członkami w związku z ich działalnością w Towarzystwie.
 4. Sąd Koleżeński rozpoznaje również sprawy nieprzestrzegania zasad deontologii.
 5. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary organizacyjne
  1. Upomnienie
  2. Nagana
  3. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku
  4. Wykluczenie członka z Towarzystwa.
 6. Wykluczony członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Delegatów Sąd Koleżeński może zawiesić ukaranego w prawach członka.
 7. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 8. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego, wymagający zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział IX.

Oddziały Towarzystwa.

 

§ 34.

 1. Oddziały Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego na terenie, w którym zamieszkuje lub pracuje, co najmniej 8 członków.
 2. Teren działalności Oddziału ustala Zarząd Główny

§ 35.

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebrania Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 36.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału, w terminie poprzedzającym co najmniej 3 miesiące Walne Zgromadzenie Delegatów wybierające nowy Zarząd Główny,
 3. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
 4. udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrzenie wniosków władz Oddziału i poszczególnych jego członków.
 6. ustalanie wytycznych dla Zarządu Oddziału.

§ 37.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwyczajne lub nadzwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału, który podaje członkom do wiadomości termin Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad na 20 dni wcześniej, zawiadamiając o tym Zarząd Główny.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy oraz na żądanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, lub jednej piątej członków Oddziału.
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych.

§ 38.

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5-11osób, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd Oddziału wykonuje następujące zadania:
  1. realizuje cele Towarzystwa na obszarze województwa objętym jego działaniem,
  2. przyjmuje nowych członków zwyczajnych,
  3. prowadzi i stale uzupełnia listę członków, oraz przesyła ją co najmniej raz do roku do Zarządu Głównego,
  4. raz do roku przesyła do ZG wykaz osób skreślonych z listy członków Oddziału z powodów statutowych,
  5. pobiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Głównego, po potrąceniu ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów części na potrzeby własne,
  6. z upoważnienia Zarządu Głównego przyjmuje darowizny, zapisy i spadki,
  7. z upoważnienia Zarządu Głównego zarządza majątkiem i funduszami Oddziału,
  8. sporządza i nadsyła corocznie Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności Oddziału,
  9. opracowuje preliminarz i sprawozdanie budżetowe,
  10. po upoważnieniu przez Zarząd Główny może prowadzić działalność gospodarczą,
  11. Z upoważnienia Zarządu Głównego prowadzi samodzielną działalność finansową obejmującą:
   1. Prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej,
   2. Sporządzanie, stosownie do przepisów prawa finansowego, sprawozdań finansowych,
   3. Rozlicza się z podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych i prawnych z Urzędami Skarbowymi właściwymi dla terenu działania Oddziału.
 3. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy w zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków w tej liczbie przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§ 39.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym
 3. Szczegółowy zakres uprawnień i zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział X.

Sekcje Towarzystwa.

 

§ 40.

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa dla realizacji swych celów może powoływać Sekcje Naukowe oraz je rozwiązywać
 2. Sekcja Naukowa jest organem powołanym przez zarząd Główny dla gałęzi neurologii stanowiącej samodzielną dyscyplinę naukową
 3. Sekcje działają na podstawie regulaminu opracowanego przez ZG PTN

Rozdział XI.

Organ prasowy Towarzystwa.

 

§ 41.

 1. Organem prasowym Towarzystwa jest dwumiesięcznik Neurologia i Neurochirurgia Polska, czasopismo stanowiące kontynuację wychodzącego do 1910 roku pisma „Neurologia Polska”
 2. Redaktora Naczelnego „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” powołuje Zarząd Główny PTN
 3. Skład Kolegium Redakcyjnego i Komitetu Redakcyjnego Działu Neurologii powołuje na wniosek Redaktora naczelnego Zarząd Główny PTN

Rozdział XII.

Majątek Towarzystwa.

 

§ 42.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 43.

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, darowizny i zapisy,
 3. wpływy z wpisowego opłaconego za udział z zjazdach, konferencjach i sympozjach
 4. z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 5. wpływy z działalności statutowej
 6. dochody z działalności gospodarczej

Rozdział XIII.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

 

§ 44.

 1. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez właściwą władzę rejestracyjną
 2. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, powziętej większością 2/3 obecnych delegatów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 45.

 1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa również sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek, w razie jej braku Sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa

 

 

Tekst Statutu przyjęto na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 2 września 2005 roku podczas XIX Zjazdu PTN w Łodzi

 

 

góra | główna

 
 
Nowości wydawnicze
Młodzi neurolodzy
Janssen Cilag
Nota prawna Redakcja Napisz do nas
Młodzi neurolodzy Nota prawna Redakcja Napisz do nas Janssen-Cilag Powrót do strony głównej